REGULAMIN DAROWIZN

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ

STOWARZYSZENIA NIEBIESKA CHATKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnościami „Niebieska Chatka” z siedzibą w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7, 62-270 Kłecko, posiadającej nr NIP : 7842536851, nr REGON : 526131321. zarejestrowanej przez  Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001053080, zwanej dalej Stowarzyszeniem
 2. Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z formularza obsługującego płatności dokonywanych darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu


2. SŁOWNICZEK

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
  a) Portal – portal internetowy niebieskachatka.org (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).
  b) Użytkownik – osoba korzystająca z portalu i treści na nim zamieszczonych.
  c) Darczyńca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonał Darowizny.
  d) Serwis finansowy – serwis payu.pl
  e) Operator płatności – spółka PayU S.A. wykonującą dla Stowarzyszenia usługi płatnicze jako operator bezpiecznych płatności internetowych.
  f) Darowizna –  środki pieniężne przekazane przez Darczyńcę na działania Stowarzyszenia.


3. UMOWA DAROWIZNY

 1. Użytkownik (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Użytkownika (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia  kosztem swego majątku (Darowizna).
 2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

4. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Stowarzyszenia jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Stowarzyszenia albo w ramach skorzystania z udostępnionej na Portalu aplikacji Operatora płatności
 2. W przypadku, gdy Użytkownik (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora płatności , wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Stowarzyszenia prowadzone przez Nest Bank 23 2530 0008 2022 1078 5657 0001 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik (Darczyńca) decyduje się dokonać darowizny w ramach skorzystania z aplikacji Operatora płatności, wówczas na stronie Portalu w zakładce [POMAGAM] powinien zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego lub też wpisać w oknie „PODAJ WŁASNĄ KWOTĘ” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „PRZEKAŻ DAROWIZNĘ” i postępować zgodnie z pojawiającymi się w dalszych krokach komunikatami.
 4. Darowizny są obsługiwane przez Operatora płatności firmę PayU S.A., z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444,  za pośrednictwem Serwisu finansowego, poprzez wybór jednej z form płatności udostępnionych przez Operatora płatności.
 5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (link: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ )

5. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora płatności, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ .

W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: reklamacja@niebieskachatka.org wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


6. DANE OSOBOWE

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą – klientem- płacącym- umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności, Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 27 listopada 2023 roku
 2. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.