STATUT

Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami

„Niebieska Chatka”

ROZDZIAŁ I
 Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Niebieska Chatka” zwane dalej Stowarzyszeniem „Niebieska Chatka” lub stowarzyszeniem, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku dla osób z niepełnosprawnościami, wspieranie możliwie pełnego usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie oraz wspieranie organizacji, które podejmują takie działania.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kłecko.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
 Cele i sposoby działania

§ 8

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnościami: z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością sprzężoną, bądź też z innymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin
 2. Organizowanie i prowadzenie terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz zajęć dodatkowych dla dzieci oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami.
 3. Rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.
 4. Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności, przeciwdziałanie marginalizacji środowiskowej.
 5. Promocja włączenia społecznego osób niepełnosprawnych i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.
 6. Realizacja inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych w celu integracji grup społecznych, włączenie do aktywności w życiu codziennym osób  z niepełnosprawnościami.
 7. Realizacja projektów oraz programów rządowych, samorządowych z zakresu sportu, edukacji, kultury, zdrowia, wyrównywania szans środowisk wiejskich oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami.
 8. Prowadzenie działań profilaktyki zdrowia oraz promowanie zdrowego trybu życia
 9. Promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 10. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Obronę interesów osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie ich aktywności życiowej i fizycznej oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.
 2. Wzajemną współpracę i pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz członkom Stowarzyszenia.
 3. Rozwój i wspieranie różnych form i metod rehabilitacji.
 4. Tworzenie, współtworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia i opieki zgodnych z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
 5. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób z niepełnosprawnościami.
 6. Organizowanie imprez okolicznościowych oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 7. Prowadzenie działalności integrującej osoby z niepełnosprawnościami poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną.
 8. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
 9. Ochronę i promocję zdrowia.
 10. Organizowanie form samopomocy.
 11. Prowadzenie działań charytatywnych.
 12. Edukację, terapię, opiekę i wychowanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 13. Promocję i organizację wolontariatu.
 14. Inne działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 10

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opierać się będzie na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 11

Uzyskany dochód Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 12

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 14

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, które spełniają poniższe warunki:
  1. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie są pozbawione praw publicznych,
  3. wyrażą gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zdecydowały się wnosić pomoc rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, zobowiązały się przestrzegać statutu i zostały przyjęte na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, które wniosły wkład w rozwój idei i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się zwykłą większością głosów w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Od decyzji odmownej zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej informacji Zarządu.
 5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 15

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu członków,
  3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  6. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
  7. korzystania z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. nie naruszać solidarności organizacyjnej,
  5. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać o dobre jego imię,

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka,
  3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  4. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  5. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  6. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. O wykluczeniu z członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd jest zobowiązany umożliwić członkom złożenie wyjaśnień ustnie lub na piśmie. O treści uchwały Zarząd zawiadamia w ciągu 7 dni.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
 4. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Na mocy odrębnych przepisów statutu lub decyzji władz Stowarzyszenia mogą być tworzone komisje, zespoły lub inne ciała do realizacji określonych spraw Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowych organów.
 5. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 6. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, a dokonują jej pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
  1. Zwyczajne,
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby „członków zwyczajnych” Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku w celu obrad nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.
 7. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 8. Walne Zgromadzenie pracuje wg ustalonego porządku obrad. Porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony, nie może być poszerzony o zmianę Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
  1. ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie statutu i jego zmian,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych ciał powołanych przez Zarząd,
  4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielania absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej,
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. nadawanie tytułu „Członka Honorowego” Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie innych uchwał w przypadkach wynikających ze statutu oraz innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem
 2. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 3. Zarząd składa się od 4 do 7 osób. Zarząd wybierany jest spośród członków przez Walne Zgromadzenie i mianuje Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub inny członek Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków składu Zarządu (quorum).
 5. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 8. Zarząd dokonuje podziału czynności między poszczególnych członków w sprawie nie wymagających kolektywnego działania.

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
  2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
  3. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i ustalanie budżetu;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków,
  7. składanie sprawozdań z działań na Walnym Zebraniu Członków,
  8. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Członków;

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 członków, wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego ani osoba pozostająca z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej nie może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje,
  3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
  4. środki otrzymane od sponsorów,
  5. darowizny,
  6. zapisy i spadki,
  7. środki ze zbiórek publicznych,
  8. dochody z majątku,
  9. dochody z działalności.
 3. Członkowie stowarzyszenia opłacają składki członkowskie zgodnie z zapisami w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 6. Następujące czynności Zarządu dysponującego majątkiem i funduszami Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zgromadzenia:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. zaciągnięcie kredytu, pożyczki,
  3. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości na okres większy niż 3 lata,
  4. rozporządzanie składnikiem majątku Stowarzyszenia większym niż 20.000,00 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  5. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 25

 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawcach nieuregulowanych niniejszych Statutem mają zastosowanie przepisy wyższego rzędu.